Protokoll fra Årsmøtet 21. mars 2018

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
3. Velge dirigent og sekretær 
4. Klubbens årsmelding 
5. Klubbens regnskap og budsjett for kommende år 
6. Innkomne forslag      
7. Valg

Klubbens leder, David Opedal åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

1.            Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 63 stemmeberettigede da møtet ble åpnet. Dette ble godkjent.

2.            Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Innkalling og saksliste ble godkjent.

3.            Velge dirigent og sekretær
Styret foreslo Kåre Heim som dirigent.

Forslaget ble godkjent ved akklamasjon.

Styret foreslo Tove Sjølie som sekretær.

Forslaget ble godkjent ved akklamasjon.

4.            Klubbens årsmelding
Sekretæren, Anne-Lise Halgunset, leste årsmeldingen. Den ble godkjent.

5.            Klubbens regnskap og budsjett for kommende år
Nestlederen, Arne Hosøy, leste regnskapet på vegne av kasserer Erik Sandeman. Han tok for seg hovedtallene: Sum inntekter/sum utgifter. Det ble brukt mindre penger enn budsjettert for i 2017.

Klubben har per. 1. januar 2018 ca. 4000 euro i kapital. Det vil bli brukt 2000 euro til jubileet, slik at egenkapitalen kommer ned på ca. 2000 euro.

Regnskapet og budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Revisjonsberetningen ble lest av revisor Gustav Larsson. Han hadde ingen anmerkning til regnskapet. Regnskapet var oversiktlig ført.

Revisor anbefalte at det framlagte regnskapet godkjennes som klubbens regnskap for 2017.

Årsmøtet godkjente ved akklamasjon.

6.            Innkomne forslag
Det var kun kommet inn forslag fra styret. Dirigenten, Kåre Heim, leste opp forslagene.

Styret foreslo følgende endringer i Vedtektene:

§ 2 Medlemmer

Nytt 5. avsnitt
Medlemmer, som ønsker det, gis anledning til å melde seg ut av Skandinavisk Golf. Medlemskortet må leveres tilbake til Styret. Innmeldingsavgiften betales ikke tilbake.

§ 5 Årsmøtets oppgaver 

Pkt. 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Styret foreslår at forretningsorden strykes. Vi kan ikke se at klubben har dette.

Pkt. 3 Velge dirigent og sekretær
Styret foreslår at sekretær endres til referent.

Forslagene ble godkjent ved akklamasjon.

7.            Valg
Dirigenten leste opp valgkomiteens innstilling for 2018/2019. Det ble stemt over disse:

Formann/leder:        Arne Hosøy, ny, 1 år

Nestleder:                Eivind Jensen, ny, 2 år

Sekretær:                 Torkild Bergstuen, ny, 1 år

Kasserer:                  Kjetil Ladstein, ny, 2 år

Vara:                        Anita Sandvik, 1 år
                                Jan Einar Dyrvik, 1 år

Valgkomiteen:          May Norseth, ny
                               
Hanne Isdal, ny
                               
Gunnar Jensen, ny

Revisor:                   Gustav Larsson, fortsetter 1 år 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Arne Hosøy takket for tilliten som nyvalgt formann. Han omtalte den fine innsatsen til David Opedal og Anne-Lise Halgunset gjennom tre år.

Erik Sandeman sin innsats som kasserer i 2017/2018 fikk fin omtale.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 1845.

La Manga, 21. mars 2018

Tove Sjølie
referent
sign.

Sakspapirer for 2017/2018

Årsmøtet 21. mars 2018 kl. 18 på Paquebote

 Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede  
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden  
3. Velge dirigent og referent  
4. Klubbens årsmelding  
5. Klubbens regnskap og budsjett for kommende år  
6. Innkomne forslag       
7. Valg

 1       Godkjenne de stemmeberettigede 

 2       Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

 3       Velge dirigent og referent 

Styret foreslår følgende til dirigent:

Kåre Heim

Styret ber om Årsmøtets godkjenning.

Styret foreslår følgende til referent:

Tove Sjølie

Styret ber om Årsmøtets godkjenning.

                                            

4       Styrets årsberetning for 2017

Styret har i perioden bestått av

David Opedal, leder
Arne Hosøy, nestleder
Anne-Lise Halgunset, sekretær
Erik Sandeman, kasserer

Revisor: Gustav Larsson

Vara 
Jan Einar Dyrvik
Anita Sandvik

Arrangementskomiteen
På Årsmøtet 6. april 2017 ble det fattet følgende vedtak når det gjelder arrangementskomiteen:

«Alle aktivemedlemmer i Skandinavisk Golf påtar seg å arrangere en turnering i løpet av en to-treårsperiode.

Når terminlisten er godkjent, fordeler styret arrangementene på alle aktivemedlemmer etter ønske. Det skal loggføres hvem som har vært med å arrangere.»

Valgkomiteen
Eva Ladstein
Else Hønsvik
Tove Sjølie

Medlemstall
Innen utgangen av 2017 hadde klubben 246 medlemmer. For 2017 var det budsjettert med en tilgang på 12 nye medlemmer, men vi fikk 19 nye. Tre medlemmer er døde i perioden.

På vegne av styret har sekretær også i år sendt e-post til nye medlemmer og ønsket dem velkommen til klubben.

Styremøter
I perioden har vi hatt to styremøter. I tillegg har vi organisert mye ved kommunikasjon på e-post.

Turneringer/golftreff
I tillegg til turneringer på stor og liten bane, har vi fortsatt med golftreff. Påmeldinger til disse har ofte foregått via vår lukkede gruppe på Facebook. Styret takker de som har tatt initiativ til slike golftreff.

14. april hadde vi påsketurnering. Det ble spilt Texas Scramble, og 24 spillere deltok.

Vi har hatt to golftreff (mai og juni), og to turneringer.

I oktober hadde vi en golftur, denne gangen med to overnattinger. Det var turneringer både på Aquilion Golf og Mojacar Golf. Ut fra tilbakemeldingene fra dem som var med, var turen meget vellykket.

Klubbmesterskapet, stor bane, foregikk på Roda 24. oktober. Klubbmestere ble Kirsti Hosøy og Gunnar Hansen.

Også i 2017 har vi hatt påmeldinger både på e-post til leder og de som har arrangert turneringen, og det har hengt påmeldingsliste på Legal. Dette har fungert meget bra.

Når turneringsresultatene foreligger, blir de sendt til sekretær, som legger de ut på vår hjemmeside.

Vi takker Legal som også i 2017 sponset oss med premier til klubbmesterskapene. Vi takker også de golfbanene vi spiller turneringer på, som har gitt oss premier.

Klubbens hjemmeside
Styret har også i 2017 vært opptatt av at hjemmesiden vår (skandinaviskgolf.com) skal være oppdatert til enhver tid. Det er fremdeles sekretæren som har ansvaret for dette.

Klubbens lukkede gruppe på Facebook
Den lukkede gruppe på Facebook fungerer bra. Den er bl.a. benyttet av medlemmer som ønsker å få med seg flere spillere på et golftreff, flere har lagt ut bilder og skrevet litt om banene de har spilt på, og sekretær har informert om saker hun har lagt ut på vår hjemmeside.

Det er styrets mening at vår gruppe på Facebook er den beste og raskeste måten å kommunisere med medlemmene på. Det er ønskelig at absolutt alle aktive medlemmer i framtiden vil slutte seg til vår lukkede gruppe. Det vil lette all informasjon.

Per i dag (10.2.18) er det 93 av våre medlemmer som er med her.

Eventuelt
8. april 2018 fyller Skandinavisk Golf 10 år, og det ønsker styre å markere. I den forbindelse ble det nedsatt en jubileumskomité. Denne består av Bjarne Monsen, Kirsti Hosøy, Liv Marie Aase, Roy Morten Andersen og sekretæren i klubben.

Vi i styret setter stor pris på den fine oppslutningen hvert enkelt medlem har vist i 2017, og håper at medlemmene slutter opp om arrangementene på samme fine måte også i 2018.

La Manga, 13. april 2018

David Opedal           Arne Hosøy              Anne-Lise Halgunset          Erik Sandeman
leder                       nestleder                 sekretær                           kasserer
(sign.)                      (sign.)                   (sign.)                                (sign.)


5    Regnskap for 2017

 

Regnskap

Budsjett

Avvik

Merknad

INNTEKTER

 

 

 

 

     Startkontingent/Egenandeler

€ 557,00

800,00

-243,00

 

     Innskudd fra nye medlemmer

550,00

300,00

250,00

 

     Sponsorinntekt

0,00

200,00

-200,00

 

SUM INNTEKTER

€ 1 107,00

€ 1 300,00

-193,00

 

 

 

 

 

 

UTGIFTER

 

 

 

 

     Kontorrekvisita

5,80

50,00

-44,20

 

     Reiseutgifter

18,00

50,00

-32,00

 

     Bevertning

324,00

400,00

-76,00

 

     Diverse kostnader

89,49

20,00

69,49

En sum på € 37,49 ble belastet banken 25.8.17. Dette er ukjent, og saken er under etterforskning. Summen er avskrevet i årets regnskap under Diverse. Det ble kjøpt inn laks til Caddymaster New Sierra og La Serina, sum € 44,00

     WEB-site

93,00

200,00

-107,00

 

     Premier

354,23

200,00

154,23

 

     Årsmøtekostnader

136,00

300,00

-164,00

 

     Bank og kortgebyr

75,50

80,00

-4,50

 

SUM UTGIFTER

€ 1 096,02

€ 1 300,00

€ -203,98

 

 

 

 

 

 

Årsresultat overskudd/ Underskudd

€ 10,98

€ 0,00

€ 10,98

 

 

 

 

 

 

EGENKAPITAL pr. 1.1.17

€ 4 003,89

€ 4 003,89

 

 

     Årsresultat

€ 10,98

0,00

 

 

EGENKAPITAL pr. 31.12.17

€ 4 014,87

€ 4 003,89

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTERT VED:

 

 

 

 

Kassa

€ 139,05

 

 

 

Bank

€ 3 895,82

 

 

 

Utlegg David

0,00

 

 

 

Utlegg Erik

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemskortavgift

€ -20,00

 

 

4 nye medl. Betalt inn € 5 for mye

SUM BETALINGSMIDLER

€ 4 014,87

 

 

 

 

Budsjett for 2018

 

Budsjett

INNTEKTER

 

 

     Startkontingent/Egenandeler

600,00

     Innskudd fra nye medlemmer

300,00

     Sponsorinntekter

200,00

 

 

SUM INNTEKTER

€ 1 100,00

 

 

 

UTGIFTER

 

 

     Kontorrekvisita

10,00

     Reiseutgifter

20,00

     Bevertning

200,00

     Diverse kostnader

40,00

     WEB-site

100,00

     Premier

350,00

     Årsmøtekostnader

300,00

     Bank og kortgebyr

80,00

     Jubileet

2000,00

SUM UTGIFTER

€ 3 100,00

 

 

Årsresultat overskudd/Underskudd

€ 0,00

 

 

EGENKAPITAL pr. 1.1.18

€ 4 014,87

     Årsresultat

0,00

EGENKAPITAL pr. 31.12.18

€ 2 014,87

 

 


6      Innkomne forslag

Styret foreslår følgende endringer i Vedtektene

§ 2 Medlemmer

Nytt 5. avsnitt

Medlemmer, som ønsker det, gis anledning til å melde seg ut av Skandinavisk Golf. Medlemskortet må leveres tilbake til Styret. Innmeldingsavgiften betales ikke tilbake.

§ 5 Årsmøtets oppgaver 

Pkt. 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Styret foreslår at forretningsorden strykes. Vi kan ikke se at klubben har dette.

Pkt. 3 Velge dirigent og sekretær

Styret foreslår at sekretær endres til referent.

 

7       Valgkomiteens innstilling for 2018/2019

Formann/leder:        Arne Hosøy, ny, 1 år
Nestleder:                 Eivind Jensen, ny, 2 år
Sekretær:                  Torkild Bergstuen, ny, 1 år
Kasserer:                   Kjetil Ladstein, ny, 2 år

Revisor:                     Gustav Larsson, fortsetter 1 år

Vara:                          Anita Sandvik, fortsetter 1 år
                                 Jan Einar Dyrvik, fortsetter 1 år

Valgkomiteen:            May Nordseth, ny
                                 Hanne Isdal, ny
                                 Gunnar Jensen, ny

La Manga, 10. februar 2018

Med hilsen valgkomiteens medlemmer

Tove Sjølie                           Else Hønsvik                        Eva Ladstein
(sign.)                                    (sign.)                                    (sign.)

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.03 | 22:50

Hei. Torunn jacobsen mangler på denne lista. Hun spilte sammen med Monica

...
03.10 | 21:48

31,5 i HC. Ønsker buggy

...
25.09 | 23:47

Ja

...
25.09 | 23:46

Det er mulig det

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE