Referat fra ekstraordinært årsmøte for 2019/2020

 

Referat fra det ekstraordinære årsmøtet for 2019 og 2020. Avholdt fredag den 22. oktober 2021 kl. 19:00 på Casablanca.

Formannen ønsket de frammøtte velkommen til det ekstraordinære årsmøtet og gikk straks over til behandling av sakslista. 

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede 
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Valg av dirigent og referent 
  4.  Klubbens årsmelding for 2019
 2. 5. Klubbens årsmelding for 2020
  6. Klubbens regnskap for 2019 og budsjett for 2021
  7. Innkomne forslag      

            8. Valg av:

     a.   Leder for 1 år

     b.   Nestleder for 2år

     c.   Sekretær for 1 år

     d.   Kasserer for 2 år

     e.   To stk varamenn for 1 år.

      f.    Valgkomite for 1 år.

          9. Premieutdeling for klubbmesterskapet i 2019

 

1             Godkjenne de stemmeberettigede

Vedtak: 36 godkjente stemmeberettigede

 1. 2.   Godkjenne innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

 

3         Velge dirigent og referent 

 

Styret foreslo lederen, Arne Hosøy som dirigent, og anmoder årsmøtet om å godkjenne forslaget.

Vedtak: Vedtatt av forsamlingen

Styret foreslo sekretæren, Torkild Bergstuen til referent, og anmoder årsmøtet om å godkjenne forslaget.

Vedtak: Vedtatt av forsamlingen

 

4.    Styrets årsberetning for 2019

Dirigenten overlot ordet til sekretæren som refererte årsmeldingen

Styret har i perioden bestått av

Arne Hosøy, leder
Eivind Jensen, nestleder
Torkild Bergstuen sekretær
Kjetil Ladstein, kasserer

Revisor: Kåre Heim

Vara
Arne Bjerga
Øivind Karlsen

Valgkomiteen
May Norseth
Gunnar Jensen
Hanne Isdal


Medlemstall
Innen utgangen av 2019 hadde klubben ca 280 medlemmer. For 2020 var det budsjettert med en tilgang på 15 nye medlemmer. Det er flere døde medlemmer i perioden.

Styremøter
Bare to dager etter årsmøtet, hadde styret sitt konstituerende møte den 25/3-19. Det har det vært 5 styremøter i 2019 og 3 i 2020. Til sammen 8 styremøter i perioden. I tillegg har styret ett hasteinnkalt ureferert møte som fant sted på Manga Norte i slutten av februar. For øvrig har det hyppig kommunikasjon og meningsutveksling, muntlig og på telefonen.

Turneringer/golftreff

På grunn av coronapandemien, ble Spania stengt ned 12.mars 2020, og planlagte arrangementer i vinter/vårsesongen ble amputert og mange arrangementer avlyst.

Høstens første golftreff på langbane startet med slagkonkurranse var på New Sierra 27. september. Det vært avholdt totalt 16 arrangementer på langbane. De aller fleste av arrangementene foregikk på New Sierra og La Serena, kun en konkurranse på Roda og en på Mar Menor. Texas Scramble ble avholdt 2 ganger, en gang på New Sierra og en gang på Roda. Klubbmesterskapet ble arrangert den 7. november og klubbmester i dameklassen ble Kirsti Hosøy og i herreklassen Jan Reidar Jørgensen.

Det var kraftige regnbyger over Torre Pacheco og dette har medført store vannskader på golfbanen som til tider har vært stengt, både før og etter jul. Dette har ikke ført til store problemer for medlemmene, men noen golftreff/turneringer ble avlyst eller utsatt. Men det har ført til at det bare har vært 3 arrangert turneringer på denne banen i perioden. Klubbmesterskapet på kortbane ble som vanlig arrangert på Torre Pacheco den 10.mars og dette var klubbens siste arrangement. Klubbmester i dameklassen ble Eva Ladstein og Anders Thjømøe i herreklassen. Vi vil også nevne at turneringen den 25. februar ble avlyst på grunn av manglende oppslutning fra medlemmene! Dette ser styret på som et faresignal.

Videre viser regnskapet at styret har betalt 308 € til kassen. Dette er penger som klubben har fått i avslag for arrangementene som har vært avholdt. Eksempelvis har vi fått en gratis greenfee og buggy ved et arrangement. Denne fordelen har ikke styret benyttet seg av, men betalt til klubbkassen og fellesskapet. 

Temakveld

Det ble avholdt temakveld med sosialt samvær på Casablanca den 8.november. Temaet var trening for golfere og det var den svenske proen T. Johanneson som kåserte om effektiv golftrening.  Det var et vellykket arrangement.

Golfturer

Den 23- 25 oktober arrangerte klubben golftur til Hotel Envia Golf Resort. Første dagen ble det arrangert Texas Scramble og neste dag var det slagkonkurranse. Det var 18 golfere og 5 ledsager. Det var en vellykket tur med mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne

Det var også planlagt tur til Valle del Este i tidsrommet 11-13. mars. Men etter at vi hadde fått tilbud fra hotellet og oppholdet var bestilt, fikk vi kontrabeskjed om at de ikke hadde plass til oss. De tilbudte oss plass fra den 16-18, men det passet dårlig for flere av de påmeldte som da måtte trekke seg. Det endte opp med 26 deltagere. Men den 12 mars stengte Spania ned og vi måtte avlyse turen.

Påmeldning til arrangementer

Det er nå bare elektronisk påmelding til alle arrangementer. Dette fungerer tilfredstillende.

Klubbens hjemmeside
Det er registrert mange pålogginger i nettavisa og målsettingen om at medlemmene bruker nettavisen ser ut til å fungere.(skandinaviskgolf.com) 

Sekretæren har stått for det meste av arbeidet med nettavisen i 2019

Klubbens lukkede gruppe på Facebook
Den lukkede gruppe på Facebook fungerer også bra.

.

Takk til sponsorer
Vi takker også de golfbanene som har gitt oss premier og spesielt takker vi Legal som også i 2019 sponset oss med premier til klubbmesterskapene.

Styret setter stor pris på den fine oppslutningen hvert enkelt medlem har vist i 2019, og håper at medlemmene slutter opp om arrangementene på samme fine måte også i neste sesong.

Rekruttering – Nye styremedlemmer
Styret vil på nytt uttrykke sin bekymring for klubbens framtid. Rekruteringen av nye medlemmer til klubben er ikke det vi bekymrer oss mest for. Men svært få er villig til å påta seg arrangementer og styreverv.

Valgkomiteen melder tilbake at det fortsatt er problemer med å finne medlemmer som er villige til å påta seg styreverv. Dette er dessverre ikke nytt, men situasjonen blir stadig mer alvorlig. For tiden har flere av det sittende styret vært med i flere perioder og en har vært med helt fra klubbens oppstart i 2008. Dersom nye medlemmer er villige til å påta seg styreverv, vil klubben uvilkårlig bli lagt ned, og det er det vel ingen som ønsker seg?

La Manga, 20. oktober 2021

 

Arne Hosøy        Eivind Jensen       Torkild Bergstuen                           Kjetil Ladstein
leder                           nestleder                   sekretær                                kasserer
(sign.)                        (sign.)                        (sign.)                                    (sign.)

 

Kommentar til årsmeldingen for 2019

Anne Lise Halgunset hadde en kommentar til årsmeldingen: Hun mente at beløpet på 308 € som styret har tilført kassen fra arrangementer, burde beholdes av personen(e) som kompensasjon for det arbeidet som ble lagt ned. Hun hevdet at ingen i forsamlingen ville ha noe imot det.

Styret mente at deres arbeid er å betrakte som en dugnad for klubben og at det var årsaken til innbetalingen til klubbkassen.

Vedtak: Det nye styret vil vurdere hva som skal gjøres videre.

 

 

5      Styrets årsberetning for 2020

     Dirigenten overlot ordet til sekretæren som refererte årsmeldingen

Styret har i perioden bestått av

Arne Hosøy, leder
Eivind Jensen, nestleder
Torkild Bergstuen sekretær
Kjetil Ladstein, kasserer

Revisor: Kåre Heim

Vara
Arne Bjerga
Øivind Karlsen

Valgkomiteen
May Norseth
Gunnar Jensen
Hanne Isdal


Medlemstall
Innen utgangen av 2020 hadde klubben ca 290 medlemmer. Flere medlemmer har gått bort i perioden.

 

Styremøter - Terminlister
Ingen styremøter, kun kontakt på telefonen og på nettet.

På grunn av den usikre coronasituasjonen, utarbeidet styret terminliste for høsten 2020, men alle arrangementene ble avlyst og det ble ikke utarbeidet terminliste for vinter/vår 2021. Ettersom coronasituasjonen i løpet av sommeren 2021 ble lempet på, utarbeidet aktivitetsplan styret for høsten 2021.

 

Klubbaktiviteter
Klubben har ligget i «fryseboksen» og det har ikke vært noen organisert aktiviteter for medlemmene fra midten av mars til slutten av september 2021. Første organiserte aktivitet 30.september med golftreff på New Sierra.

Klubbens hjemmeside
Sekretæren har brukt hjemmesiden på nettet til å informere om aktuelle saker.

Klubbens lukkede gruppe på Facebook
Har ikke vært aktiv i perioden.

.

Rekruttering – Nye styremedlemmer
Viser til årsberetning for 2019, ikke noe er endret.

Eventuelt.

 

La Manga 15. oktober 2021

 

Arne Hosøy        Eivind Jensen       Torkild Bergstuen                           Kjetil Ladstein
leder                           nestleder                   sekretær                                kasserer
(sign.)                        (sign.)                        (sign.)                                    (sign.)

 

Det var ingen kommentar til årsmeldingen for 2020

 

6     Regnskap for 2019

 

Dirigenten overlot ordet til kassereren som refererte regnskap og budsjett.

 

 

Regnskap

Budsjett

Avvik

Merknad

INNTEKTER

      €

    €

      €

 

     Startkontingent/Egenandeler

  -619,41

600,00

-19,41

 

     Innskudd fra nye medlemmer

  -500,00

300,00

-200,00

 

     Sponsorinntekt

        0,00

100,00

-200,00

 

     Green feer ef.

   -308,00

300,00

     -8,00

 

SUM INNTEKTER

 -1427,41

1300,00

-127,41

 

 

 

 

 

 

UTGIFTER

       €

      €

     €

 

     Kontorrekvisita

        41,97

  -100,00

 - 58,03

 

     Reiseutgifter

          0,00

  -100,00

-100,00

 

     Bevertning

        66,20

  -200,00

-133,80

 

     Diverse kostnader

        25,00

  -200,00

-175,00

 

     WEB-site

           0,00

   -100,00

-100,00

 

     Premier

      684,77

   -600,00

    84,77

 

     Årsmøtekostnader

      515,00

   -200,00

  315,00

 

SUM UTGIFTER

   1.332,94

-1 500,00

-167,06

 

 

 

 

 

 

Årsresultat overskudd/Underskudd

       -94,47

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanse pr 31.12.19

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Eiendeler

 

 

 

 

Kasse

  -2.026,10

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum

   -2.026,10

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjeld og egenkapital

   

 

 

 

Egenkapital pr 01.01.19 i kasse

    1.931,59

 

 

 

Årets overskudd/underskudd

         94,47

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapital pr 31.12.19

    2.026,06

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift kasserer

 

Dato

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift leder

 

Dato

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift revisor

 

Dato

 

 

 

For øvrig henvises til revisorens beretning, se bilag 1.

Undertegnet regnskap som bilag 2.

Kassereren henviste videre til revisorens beretning og anbefaling om godkjenning.

Vedtak: Regnskapet godkjent og vedtatt uten kommentar.

 

 

Budsjett for 2021

 

 

Budsjett

INNTEKTER

 

    €

     Startkontingent/Egenandeler

  600,00

     Innskudd fra nye medlemmer

  300,00

     Sponsorinntekter

  200,00

     Green fee

  200,00

SUM INNTEKTER

1 300,00

 

 

 

UTGIFTER

 

    €

     Kontorrekvisita

    40,00

     Reiseutgifter

    20,00

     Bevertning

  200,00

     Diverse kostnader

    40,00

     WEB-site

  200,00

     Premier

  500,00

     Årsmøtekostnader

  500,00

SUM UTGIFTER

1 500,00

 

 

Årsresultat overskudd/Underskudd

   -200,00

 

 

 

 

 

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

 

7       Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag til årsmøtet.

 

8       Valg til nytt styre, 2021

Formann/leder:        Arne Hosøy                    ,  1 år

Nestleder:                Bjørn Rime                        2 år 

Sekretær:                  Kirsti Hosøy                      1 år

Kasserer:                   Kjetil Ladstein                  1 år

Revisor:                     Kåre Heim, fortsetter 1 år

Vara:                          Arne Bjerga               1 år
                                 Jan Petter Hodne       1 år

Valgkomiteen:          Hanne Isdal                1 år
                               Torill Monsen              1 år
                               Eva Ladstein               1 år

  

Valgkomiteen har ikke greid å få noen av medlemmene til å stille som kandidater til styreverv. Det nåværende styret, har derfor følt seg nødt til å påta seg vervene fram til årsmøte i mars neste år. Styret har vært i kontakt med Bjørn Rime som har påtatt seg et styreverv. Hanne Isdal fra valgkomiteen meddelte at hun hadde fått Torill Monsen og Eva Ladstein til å stille som nye kandidater i den nye valgkomiteen

Kommentarer til valget:

Ved begynnelsen av valget, manglet fortsatt 2 kandidater til fullt styre, sekretær og en varamann. Dirigenten oppfordret derfor forsamlingen til å stille seg til disposisjon for styreverv.  

Jan Petter Hodne sa seg da villig til å stille som varamann.

Senere sa Kirsti Hosøy seg villig til å stille som sekretær.

Vedtak: Styret ble enstemmig valgt av forsamlingen.

 

 

 

9          Premieutdeling for klubbmesterskapet.

Dirigenten ga så ordet til Kjetil Ladstein som ledet premieutdelingen.

På grunn av coronapandemien ble premieringen for klubbmesterskapet på Torre Pacheco i mars 2019, utsatt.

Det var mange av de premierte som ikke var til stede. Men disse premiene ble delt ut til bekjente, som så skulle overbringe premiene til rette vedkommende.

Eventuelt

Det var ikke oppført eventuelt i sakslista, men David Opedal ba om ordet. Han mente at klubbmesterskapet på kortbane burde avholdes i mars og i oktober på langbane. På grunn av at da ville det et er flest medlemmer som vil kunne delta.

Styret kunne vise til de to siste arrangementene på New Sierra i 2018 og 2019. Det var liten forskjell i antall påmeldte på disse to klubbmesterskapene.

Dirigenten foreslo avstemming for henholdsvis oktober og november.

Det var stor overvekt å avholde arrangementet i oktober på langbane.

Til slutt informerte David Opedal at han var villig og klar til å påta seg arrangementer for klubben.

 

La Manga den 24. oktober 2021

Torkild Bergstuen

Referent

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.03 | 22:50

Hei. Torunn jacobsen mangler på denne lista. Hun spilte sammen med Monica

...
03.10 | 21:48

31,5 i HC. Ønsker buggy

...
25.09 | 23:47

Ja

...
25.09 | 23:46

Det er mulig det

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE