Referat fra styremøter 2020-2022

Styremøter 2022

 

Referat fra styremøte Skandinavisk Golf 23 mars 2022.

Tilstede: Arne Hosøy, Kjetil Ladstein, Jan Petter Hodne, Kirsti Hosøy

Sak 1. Styret sitt forslag til videre drift av Skandinavisk golf.

Dersom ingen melder seg til verv.

Følgende forslag:

 • Det blir ikke satt opp noen terminliste med Arrangement og Aktiviteter.
 • Det blir ikke opptatt nye medlemmer, men «ikke medlemmer» kan få bli med på aktiviteter og arrangementer som gjøres av enkeltmedlemmer under fanen Skandinavisk Golf.
 • Det er fritt opp til medlemmene, enkeltvis eller i grupper, å organisere:
  • Golftreff
   • Stor bane
   • Torre Pacheco
   • Minigolf
  • Klubbmesterskap
  • Turer med eller uten golf
  • Temakvelder
 • Vi oppettholder og benytter våre kommunikasjonskanaler som:
 • Vi opprettholder våre avtaler med golfbaner:
  • La Serena
  • New Sierra
  • Torre Pacheco
 • Økonomi:
  • Pengekassen med 1340,- Euro.
   • Oppbevares hos Roy Morten, Legal
   • Han får fullmakt til å utbetale regninger/utlegg mot kvittering som signeres og legges i kassen.
   • Kontaktpersoner fra Skandinavisk Golf kontrollerer kassen 1 gang pr. år.
   • Pengene i kassen skal brukes til Golfrelaterte turer eller aktiviteter.
 • Det oppnevnes kontaktpersoner som får status og fullmakter som styremedlemmer.
  • Følgende personer oppnevnes:
   • Roy Morten, Kasserer.
   • Bjørn Rime, Nestleder.
   • Arne Hosøy, Leder.

 

 Arne´s forslag ble gjennomgått, og det var enighet om at dette var styrets samlede holdning.

Sak 2.

Gjennomføring av årsmøtet på Manga Norte.

Det er 40 påmeldte.  Arne leder møtet.  Kjetil har kjøpt inn premier og forberedt premieutdeling for Klubbmesterskapet på New Sierra i 2021 og Klubbmesterskapet på Torre Pacheco i mars 2022. 

Betaling Euro 25 for middag betales til Illy ved inngangen.

_______________________________________________

Referat fra styremøte Skandinavisk Golf 10 mars 2022

Tilstede: Arne Hosøy,  Kjetil Ladstein,  Kirsti Hosøy

Sak 1.   Årsmøte 25 mars 2022

Innkalling sendes ut senest 12 mars, inkludert Årsmelding og Regnskap. 

Regnskapet avsluttes pr Årsmøtet 25.03.2022

Årsmøtet avholdes på Restaurante Manga Norte kl 1900, med etterfølgende middag.  Prisen på middag er 25 Euro (hovedrett + dessert + halv flaske vin).

Valgkomiteens leder Hanne Isdahl opplyser at det er gjort forsøk på å få medlemmer til å stille til valg, uten resultat, men at de vil fortsette arbeidet helt frem til Årsmøtet.

Styret avventer valgkomiteens resultat.

Hvis det viser seg at ingen av medlemmene er villige til å ta klubben videre vil nåværende styre legge frem et forslag til videre drift av klubben.

--------------------------------------------------------------------------

Referat fra styremøte Skandinavisk Golf 10 febr 2022

Tilstede: Arne Hosøy, Arne Bjerga, Kjetil Ladstein, Bjørn Rime, Kirsti Hosøy

Sak 1.   Terminliste vår 2022

Pr nå har vi gjennomført følgende arrangementer:

28 januar, New Sierra Golf med 8 spillere. 

8 februar, turnering på Torre Pacheco med 10 deltakere.

12 februar, La Serena Golf med 7 spillere.

Neste arrangement er 17 februar på Mar Menor Golf, og det er påmeldt 17 deltakere.

Torsdag 3 mars er det New Sierra golf, og så blir det tur til Altorreal Golf og Murcia by den 17 mars med David som arrangør, turen er fulltegnet.

NB.  Klubbmesterskap på Torre Pacheco er flyttet til den 15 mars pga kapasitetsproblemer på banen. 

Sak 2.   Gjennomføring av årsmøtet

Årsmøtet er satt til 25 mars, og blir gjennomført på Manga Norte. (Arne B reserverer)

Kjetil avslutter regnskapet.

Kirsti tar kontakt med Hanne Isdal i valgkomiteen for status.

Sak 3.  Eventuelt

På La Serena har noen blitt spurt om «årstall» på medlemskortet, det ser ikke ut til å være noe problem.

Det har vært liten oppslutning om arrangementene hittil i år, uten at vi vet hvorfor.

Den største utfordringen fremover blir å få noen til å ta styreverv. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra styremøte 04/2021, Skandinavisk Golf 7 nov. 2021

Tilstede: Arne Hosøy, Arne Bjerga, Kjetil Ladstein, Kirsti Hosøy 

Sak 1.   Konstituere nytt styre

Styret ble valgt av årsmøtet den  22.10.21   og fungerer frem til neste ordinære Årsmøte i mars 2022.

Styret består nå av:

Arne Hosøy, Styreleder/President (spansk) 

Bjørn Rime, nestleder

Kjetil Ladstein, kasserer

Kirsti Hosøy, sekretær

Arne Bjerga, vara

Jan Petter Hodne, vara

 

Sak 2.   Terminliste vår 2022

Aktivitetene gjennomføres i perioden 25 januar – 1 april.

Styret håper at medlemmene slutter opp om uformelle golfrunder på Torre Pacheco (TP) tirsdager.  Det blir arrangert en turnering og klubbmesterskap på TP  

Arrangementer på «lang bane» vil primært foregå på torsdager.  David Opedal vil arrangere en dagstur for medlemmene med golf og middag.  Se terminlisten.

Sak 3.   Premieutdeling etter klubbmesterskap «lang bane»

Klubbmesterskapet ble gjennomført på New Sierra den 4 nov, med 19 deltakere.  Premieutdelingen blir på Årsmøtet i mars 2022.

 Sak 4.  Eventuelt

Styret synes det er blitt utfordrende å gjennomføre arrangementer på «lang bane».  Det er vanskelig å få reservert tider på banene, vi må være minst 16 spillere for å oppnå rabatterte greenfees, og oppslutningen fra medlemmene er svært variabel.  En del ser ut til å foretrekke å bestille selv, og spille med sine egne «grupper». 

Styret vedtok og gi 50 Euro til innsamlingen til den Barmhjertige Samaritan i Cartagena.

Styret vedtok og sponse bussturen (David arrangerer) med 200 Euro.

 

Styremøte 03/2021

MØTEREFERAT

Møtetype: Styremøte

Møtenummer: 03/2021

Dato: 21.10.2021

Sted: Manga Norte

Møteleder: Arne Hosøy

Referent: Torkild Bergstuen

                                                                                                                                    _

Tilstede:

Arne Hosøy (AH), Kjetil Ladstein (KL), Eivind Jensen (EJ) og Torkild Bergstuen (TB)

Kopi: Alle 

Fravær: Arne Bjerga (AB)

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

01.3

Ekstraordinært årsmøte – Gjennomgang og arbeidsdeling

Formannen gikk gjennom saksgangen på årsmøtet og det ble foretatt arbeidsdeling av aktivitetene til ovennevnte møte. Det utarbeides fullstendig liste med aktiviteter som oversendes styremedlemmene

 

 

AH

 

 

 20.10

02.3

Sakspapirene utsendelse

Sakspapirene til årsmøte er klare, men det gjøres mindre endringer. Disse sendes ut elektronisk. Sekretæren oversender ferdige sakspapirer til formannen som videresender disse til deltakerne. 

Det lages 10 papirkopier av sakspapirene

 

TB

AH

TB

 

20.10

20.10

22.10

03.3

Nytt styre – Manglende kandidater

Valgkomiteen har ikke greid å finne nye kandidater til nytt styre og formannen, kassereren og en vara har derfor sagt seg villig til å stå fram til neste årsmøte. Det mangler imidlertid ett styremedlem og en vara. Styret håper på benkeforslag til de manglende representantene på det ekstraordinære årsmøtet.

 

 

 

Info

 

  

 

 

04.3

Turnering på Torre Pacheco – Regulering av hcp på TP

Resultatet fra turneringen på Torre Pacheco er satt inn i nettavisen og listen i nettavisen med hcp på Torre Pacheco er regulert etter siste konkurranse.

 

 

 

Info

 

05.3

Bestilling av plass på Hacienda del Alamo den 19.11.21

Klubben har fått et tilbud fra Hacienda del Alamo for 16 spiller fredag den 19.nov. fra kl 11:45. Avtalt pris er 45 € for green fee og 25 € for buggy. Dvs 57,5 € pr spiller.

 

 

 

TB

 

 

 

20.10

 

 

 

Styremøte 02/2021

MØTEREFERAT

Møtetype: Styremøte

Møtenummer: 02/2021

Dato: 15.10.2021

Sted: Kjetil Ladstein i Marinesco

Møteleder: Arne Hosøy

Referent: Torkild Bergstuen

                                                                                                                            _

Tilstede:

Arne Hosøy (AH), Kjetil Ladstein (KL), og Torkild Bergstuen (TB)

Kopi: Alle 

Fravær: Eivind Jensen (EJ) og Arne Bjerga (AB)

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

01.2

Ekstraordinært årsmøte

Møtet var hasteinnkalt for å diskutere saker i forbindelse med det ekstraordinære årsmøtet som skal avholdes neste fredag 19.10.21. Sekretæren har publisert innkalling og saksliste i nettavisen.

Sekretæren utarbeider nødvendige sakspapirer (forslag) til årsmøtet.

Sted: Paco Bote stenger den 18.10 og derfor er det bestilt plass på Casablanca til kl 19:00 den 22.10.21. Videre er flg meny bestilt:

Velkomstdrink: Ett glass cava.

Forrett:             Tapas

Hovedrett:        Torsk, alternativt indrefilet av svin.

Dessert             meny

Drikke:               ½ fl. Vin pr. person

Pris for medlemmer: 20€, ikke medlemmer: 25€

Klubben subsidierer arrangementet med 5€

 

 

 

 

Info

 

TB

 

 

 

 

 

 

 

 

Info

 

 

 

 

 

 

17.10

02.2

Innkomne forslag til årsmøte

Det var kommet inn forslag som var ønsket behandlet på det avlyste årsmøtet i 2020. Videre var det antatt at det var David Opedal som hadde sendt inn dette forslaget og formannen kontaktet derfor DO om saken. Han kunne imidlertid ikke huske dette, og sa at vi bare måtte overse den saken.

Det er ikke kommet inn nye forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på dette årsmøtet.

 

 

 

 

 

Info

 

 

 

 

 

03.2

Nytt styre

Valgkomiteen har bare fått et medlem, Bjørn Rime til å stille som kandidat til nye styret, men han vil ikke være formann.  Nåværende formann og kasserer har derfor sagt seg villig til å påta seg gjenvalg. Arne Bjerge har ikke sagt seg villig, men noen mente det var mulig å få han til å ta gjenvalg. Formannen kontaktet som nevnt David Opedal under pkt.2.2 over og spurte om han kunne påta seg et styreverv. Han ville ikke være formann, men var ikke uvillig til å påta seg forskjellige arrangementer. 

 

 

 

 

 

Info

 

 

 

 

 

 

  

04.2

Antall medlemmer i klubben

Det er pr dato registrert 291 medlemmer. I tillegg er det flere som ønsker medlemsskap.

 

 

Info

 

05.2

Sponsormidler . Bjarne Monsen

To av medlemmene, Torleiv Nilsen og Bjarne Monsensponset klubben med henholdsvis 10.000 NOK/1200€ ved oppstart i 2008.

TN er død for flere år siden. 

Pga. klubbens økonomiske situasjon foreslår sekretæren at styret tilbyr å tilbakebetale sponsormidlene på 1200€til BM. 

Styret ønsker mer tid til med å behandle saken.

 

 

 

 

 

 

Styret

 

 

 

 

 

 

01.12

 

 

Styremøte 01/2021

MØTEREFERAT

Møtenummer: 01/2021

Dato: 30.09.2021

Sted: Arne Hosøy i Puerto Playa

Møteleder: Arne Hosøy

Referent: Torkild Bergstuen

                                                                                                                                    _

Tilstede:

Arne Hosøy (AH), Kjetil Ladstein (KL), Arne Bjerga (AB) og Torkild Bergstuen (TB)

Kopi: Alle 

Fravær: Eivind Jensen (EJ)

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

01.1

Økonomi

Klubbens økonomi er god og med over kr 22.000, i kontanter.

Regnskapet er ferdig, men ikke revidert. Sekretæren har fått oversendt elektronisk fil som han ikke får åpnet. Han anmodet derfor en ny fil i pdf-format.

 

 

 

Info

KL

 

 

 

 

10.10

02.1

Premier klubbmesterskapet 2020

Klubbmesterskapet på Torre Pacheco ble gjennomført som planlagt 10.mars 2020, men det ble ikke anledning til utdeling av disse premiene før Spania stengte ned. Premiene er heller ikke avhentet hos leverandør.

 

 

 

 

KL

 

 

 

 

20.10

03.1

Terminliste for høsten 2021

Forslag til terminliste for høsten 2021 er sendt ut til samtlige styremedlemmer og godkjent. Den ble derfor publisert i nettavisen. Imidlertid mener flere i styret nå, at den altfor ambisiøs og at aktiviteter må avlyses og/eller endres. Planlagte arrangementer på New Sierra og Torre Pacheco er sendt caddymaster på begge banene.

Videre har formannen vært i kontakt med representant fra Torre Pacheco som ville ha bestilling (antall og tidspunkter) også til alle golftreffene. Dette vil medføre mye ekstraarbeide for styret med utsending av påmeldingsinvitasjon, bestilling og eventuelle endringer. Derfor mener AH at medlemmene selv må sørge for bestilling av plass på banen til golftreffene. Dette må det informeres om i bl. a. nettavisen. Følgende endringer ble gjort i terminlisten:

 

 1. Turnering den 5.okt. på Torre Pacheco endres til golftreff. 
 2. Golftreff den 14.okt. på La Serena avlyses.
 3. Klubbmesterskapet den 19.okt på Torre Pacheco, endres til turnering.

For øvrig er det ikke gjort flere endringer i terminlista, men det vil sikkert komme flere endringer senere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info

 AH

 AH

 

TB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.1

Valgkomiteens arbeid – Nytt styre

Før det planlagte årsmøte i mars 2020, var det bare sekretæren og vara som ikke tok gjenvalg og valgkomiteen hadde flere kandidater som hadde sagt seg villige til å overta. Nå har situasjonen endret seg og ingen i styret tar gjenvalg. Ifølge Gunnar Jensen i valgkomiteen er det ingen medlemmer som lenger er villige til å påta seg styreverv Valgkomiteen har fortsatt litt tid til å finne kandidater, så styret avventer situasjonen. Gunnar Jensen har vært i en sykkelulykke og er fløyet tilbake til Norge, men Hanne Isdal og May Nordseth arbeider fortsatt med å finne en løsning.

 

 

 

 

 

 

Valgkom.

 

 

 

 

 

 

 20.okt

 

05.1

Temakveld den 5.nov

Det er planlagt en temakveld den 5.november, men temaet er ikke bestemt. De nye golfreglene var tema på den første temakvelden for noen år siden, og det kan være aktuelt å repetere dette, men det ble ikke tatt noen beslutning, annet at styremedlemmene oppfordres til å komme med gode forslag. 

Videre ble det bestemt at temakvelden skal avholdes på Casablanca og AB, skulle forespørre restauranten om plass og meny.

 

 

 

 

 

 

Styret

 

 

 

 

 

 

23.okt

 06.1

Turnering 19.okt på Torre Pacheco

AB tilbyr seg å arrangere turneringen på Torre Pacheco den 19.okt. Han sørger selv for en medhjelper til arrangementet.

 

 

AB

  

19.okt

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.03 | 22:50

Hei. Torunn jacobsen mangler på denne lista. Hun spilte sammen med Monica

...
03.10 | 21:48

31,5 i HC. Ønsker buggy

...
25.09 | 23:47

Ja

...
25.09 | 23:46

Det er mulig det

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE