Årsmøte

Referat fra årsmøtet

For ordens skyld. Jeg har benyttet sakspapirene til årsmøtet som en del av referatet, men vedtak, kommentarer osv som er gjort på årsmøtet, er skrevet med blå skrift.

Torkild Bergstuen, referent.

 

Referat fra årsmøte i Skandinavisk golf den 23.mars 2019

Formannen ønsket møtedeltakerne velkommen

 

 

Årsmøtet 23. mars 2019 kl. 18:30 på Paquebote

 

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede  
2. Godkjenne innkalling og saksliste
3. Valg av dirigent og referent  
4. Klubbens årsmelding  
5. Klubbens regnskap og budsjett for 2019
6. Innkomne forslag     

    a. Forslag fra David Opedal


7. Valg av:

    a. Formann for 1 år

    b. Sekretær for 1 år

    c. Varamenn, 2 personer for 1 år

    d. Revisor for 1 år

    e. Valgkomite, 3 personer for 1 år.

 

Formannen gikk gjennom sakslista som ble godkjent.

 

 

1.   Godkjenne de stemmeberettigede

Antall stemmeberettigede var talt til 39 personer og formannen anmodet at møtedeltakerne om å godkjenne det. Vedtatt med akklamasjon.

 

2       Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden  

Lederen anmodet om at forsamlingen ville godkjenne ovennevnte. Forsamlingen ba om at forretningsorden ble strøket. Det var enighet det om, innkallingen og sakslista vedtatt med akklamasjon.

 

3       Velge dirigent og referent  

 

            Styret foreslår Kåre Heim som dirigent, og anmoder årsmøtet om å godkjenne forslaget.

Lederen anmodet om at forsamlingen ville godkjenne Kåre Heim som dirigent. Det ble vedtatt med akklamasjon.

 

Styret foreslår Torkild Bergstuen til referent, og anmoder årsmøtet om å godkjenne forslaget.

Formannen anmodet om at forsamlingen ville godkjenne Torkild Bergstuen som referent. Det ble vedtatt med akklamasjon

 

Deretter overlot lederen ordet til dirigenten, Kåre Heim som takket for tilliten, og gikk videre til pkt 4 på sakslista.

                                              

4       Styrets årsberetning for 2018

Styret har i perioden bestått av

Arne Hosøy, leder
Eivind Jensen, nestleder (lite tilstede)
Torkild Bergstuen sekretær
Kjetil Ladstein, kasserer

Revisor: Gustav Larsson

Vara:
Jan Einar Dyrvik
Anita Sandvik

Valgkomiteen
May Norseth
Gunnar Jensen
Hanne Isdal


Medlemstall
Innen utgangen av 2018 hadde klubben 265 medlemmer. For 2018 fikk vi 19 nye medlemmer. Tre medlemmer er døde i perioden.

Pr. 10. mars er vi 273 medlemmer.

 

Styremøter

Styret har hatt 5 styremøter i 2018 og 4 i 2019, tilsammen 9 styremøter. I tillegg har styret tidvis hatt hyppig kommunikasjon på nettet.

 

Dirigenten refererte til styret`s sammensetning, med vara, valgkomiteen, medlemstall og antall styremøter. Dernest ba han om å slippe å lese opp det som sto om turneringer/golftreff, temakveld, golfturer, påmelding til arrangementer, klubbens hjemmeside og klubbens lukkede facebookgruppe og eventuelt, ettersom han antok at dette var kjent stoff for de frammøtte medlemmene. Vedtatt med akklamasjon.

 

Turneringer/golftreff

Styret`s plan var å avholde golftreff på Torre Pacheco hver tirsdag, med slagkonkurranse en gang i måneden i sesongen. Vårens siste konkurranse i 2018 var på Torre Pacheco 24.april

Det var ingen treff eller turneringer i påsken eller sommermånedene.

Til sammen har det vært avholdt 7 slagkonkurranser på Torre Pacheco og den siste på mandag 18.mars var det klubbmesterskap.  Klubbmestere blir annonsert på årsmøtet.

Styret hadde planer om å arrangere golftreff på langbane en gang i uka denne sesongen. Disse har vært avholdt på New Sierra, Roda og Mar Menor. To arrangement ble avlyst pga. manglende påmelding.
Høstens første golftreff startet med slagkonkurranse på New Sierra 27. september. For øvrig har flere av golftreffene vært avholdt i spilleformen "Texas Scramble".

Den 25. oktober var det klubbmesterskap på New Sierra. Klubbmestere (ferrest "netto" slag) ble Kari Hansen og Arne Bjerga. Kirsti Hosøy og Kåre Heim hadde ferrest "brutto" slag i konkurransen.

Temakveld

Styret tok intiativ til en temakveld med sosialt samvær på en av de lokale restaurantene.  Første temakveld ble avholdt på Casablanca med 38 deltakende. De nye golfreglene som trådte i kraft 1.jan 2019. var tema. Det var et populært arrangement og planen var og avholde flere slike kvelder, men ble avlyst av ulike årsaker. Styret er av den oppfatning at vi må fortsette med slike temakvelder.

Golfturer

Det har vært arrangert 2 golfturer i sesongen. Den første ble lagt til La Finca i oktober med en overnatting, og 2 golfdager. Første dagen ble det arrangert Texas Scramble og neste dag var det fritt spill. Det var 21 golfer og 4 ledsager med på turen.

Neste tur i mars ble lagt til Envia Golf Resort på vestsiden av byen Almeria. Der var det 2 overnattinger. Samme programmet med Texas scramble første dag og fritt spill på andre dag. Til sammen var det 29 medlemmer med på turen og 22 av disse spilte golf.

Turdeltakerne meldte tilbake at de var godt fornøyd med begge arrangementene.

Påmeldning til arrangementer

Denne sesongen har vi innført elektronisk påmelding til alle arrangementer. Dette har stort sett fungert bra, men folk må "skjerpe seg" mht. å skrive navn, HCP og ønske om buggy, på mailen.

Når turneringsresultatene foreligger, blir de sendt til sekretær, som legger de ut på vår hjemmeside.

Vi takker Legal som også i 2018 sponset oss med premier til klubbmesterskapene. Vi takker også de golfbanene vi spiller turneringer på, som har gitt oss premier.

Klubbens hjemmeside
Målsettingen er at alle styremedlemmene aktivt skal bruke nettsiden vår (skandinaviskgolf.com), Det gjennstår fortsatt litt opplæring, redigering og trening. Lederen har stått for det meste av arbeidet med nettsiden i 2018 og styret er opptatt av at hjemmesiden vår (skandinaviskgolf.com) skal være klubbens informasjonskilde for medlemmene.

En av sekretærens oppgave er å få lagt inn alle konkurranseresultater og oppdatering av medlemmenes hcp på Torre Pacheco

Klubbens lukkede gruppe på Facebook
Den lukkede gruppe på Facebook fungerer bra. Den er bl.a. benyttet av medlemmer som ønsker å få med seg flere spillere på et golftreff, flere har lagt ut bilder og skrevet litt om banene de har spilt på.

Facebook er en god og rask måte å kommunisere med medlemmene på.

Per i dag (10.03.19) er det  116 medlemmer i Facebook gruppen vår.

Eventuelt
Vi i styret setter stor pris på den fine oppslutningen hvert enkelt medlem har vist i 2018/19, og håper at medlemmene slutter opp om arrangementene på samme fine måte også i neste sesong.

 

La Manga, 23. mars 2019

 

Arne Hosøy        Eivind Jensen  Torkild Bergstuen       Kjetil Ladstein
leder                          nestleder                   sekretær                                kasserer
(sign.)                        (sign.)                        (sign.)                                    (sign.)

Dirigenten gikk deretter videre til neste sak regnskap og budsjett og anmodet kassereren om å gå gjennom regnskapet og budsjettet for neste år.

 

La Manga

5       Regnskap for 2018

Resultatregnskap pr 31.12.18

 

 

 

 

 

Regnsk

Budsjett

Avik

Inntekter

Kredit

 

 

 

 

Startkontigent/egenandel

 

 

-721,00

600,00

-121,00

Sponsorinntekter

 

 

0,00

200,00

200,00

Inskudd fra nye medlemmer

 

 

-579,00

300,00

-279,00

Sum inntekter

 

 

-1 300,00

1 100,00

-200,00

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

Kontorrekvisita

113,66

-10,00

103,66

Reiseutgifter

 

385,00

-20,00

365,00

Bevertning

 

 

15,00

-200,00

-185,00

Diverse kostnader

 

20,00

-40,00

-20,00

Web side

 

268,08

-100,00

168,08

Premier

 

888,20

-350,00

538,20

Årsmøtekostnader/ møtekostn.

1 664,00

-300,00

1 364,00

Bank og kortgebyr

 

49,34

-80,00

-30,66

Jubileet

 

 

-2 000,00

-2 000,00

Sum utgifter

 

 

3 403,28

-3 100,00

303,28

 

 

 

 

 

 

Årsresultat

 

 

2 103,28

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanse pr 31.12.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elendeler

(Debet)

 

 

 

Kasse

 

 

1 931,59

 

 

Bank

 

 

0,00

 

 

Sum

 

 

1 931,59

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjeld og egenkapital

 

Kredit

 

 

 

Egenkapital pr.1.1.18

Bank

3 895,82

 

 

 

 

Kasse

139,05

 

 

Årets overskudd/underskudd

 

 

-2 103,28

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapital pr. 31.12.18

1 931,59

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift kasserer:

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift leder:

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift revisor:

 

 

 

Dato:

 

 

Kassereren gjennomgikk tallene for året og informerte om at året gikk med et underskudd på hele 2103,28€ og at klubbens egenkapital pr.31/12 2018 var redusert til 1931.59€.

Det var budsjettert med et underskudd på 2000 €. Dette underskuddet gikk til å dekke utgiftene til jubileet som ble feiret med turnering, påfølgende middag, og fest etter fjorårets årsmøte. Regnskapet ble vedtatt med akklamasjon.

 

 

 

Budsjett for 2019

Kassereren gjennomgikk deretter budsjettet for 2019 og informerte om at budsjettet er gjort opp med ett underskudd på 200 € og redusere egenkapitalen ytterligere. Budsjettet ble også vedtatt med akklamasjon.

 

Dirigenten gikk deretter videre til sak 6 og opplyste om at styret trakk tilbake sitt forslag til prøveordning. David Opedal som hadde sendt inn forslag som var mot prøveordningen, var derfor ikke nødvendig å behandle. Han ble invitert til å ta ordet og han ønsket å utdype sitt standpunkt. Han argumenterte for å beholde ordningen som vi har i dag og for at de herrer som spiller fra rødt får 7 tilleggsslag, men at dette også skaper en urettferdighet for damer med aldersproblemer som må spille ut fra samme tee.

 

6      Innkomne forslag

 

Mottatt forslag fra David Opedal, til endring av begrensning i tildelte slag, slik styret foreslo som prøveordning.

Forslaget i sin helhet ligger ved i slutten av dette dokumentet.

 

Forslag til vedtak:

Styret trekker tilbake prøveordningen i konkurranser med max 36 tildelte slag for damer og max 34 for herrer.Dirigenten gikk deretter videre til sak 7 valg.

Valgkomiteens`s innstilling ble alle vedtatt med akklamasjon. Men en av møtedeltakerne hadde registrert at nestlederen ikke hadde ønsket gjenvalg, men kunne stille som varamann. Lederen opplyste da om at en av varamennene kunne tre inn som nestleder i perioden som den valgte nestlederen ikke var til stede.

 

 

 

 

7       Valgkomiteens innstilling for 2019/2020

 

Formann/leder:        Arne Hosøy, gjenvalg, 1 år

Nestleder:                 Eivind Jensen, ikke på valg.

Sekretær:                  Torkild Bergstuen, gjenvalg, 1 år

Kasserer:                   Kjetil Ladstein, ikke på valg.

Revisor:                     Kåre Heim, ny, 1 år

Vara: Arne Bjerga, 1 år
Øivind Karlsen,  1 år

Valgkomiteen:          May Nordseth,
Hanne Isdal,
Gunnar Jensen,

 

La Manga, 18. mars 201

Med hilsen valgkomiteens medlemmer

 

May Nordseth              Hanne Isdal                         Gunnar Jensen
(sign.)                                    (sign.)                                    (sign.)
Til styret i SkandinaviskGolf

 

Jeg ønsker å få behandlet følgende sak på årsmøtet lørdag 23.03.2019 :

 

Prøveordningen med endring av hcp på langbane avvikles.

 

Grunngiving : En slik radikal endring som styret har vedtatt burde først vært behandlet på et årsmøte, eller  i det minste vært sendt ut til medlemmene som et høringsutkast. Vedtaket er direkte ekskluderendefor mange av våre  medlemmer. Ferdighetene avtar med alderen, og da kan vi ikke ha en ordning med å få mindre tildelte slag. I den siste tiden har flere av våre medlemmer sluttet å delta i konkurranse på langbane. Prøveordningen vil da forsterke dette frafallet.

1. Har kontaktet Norges Golforbund som sier at de aldri har hørt om et slik tilfelle. De får mange spørsmål fra klubber og spillere, men denne varianten var ny. Jeg fikk tilgang på golfbox  på en spiller som hadde hcp 34,1 1.Januar 2018. 31. Desember 2018 var hcp endret til 35.0. Denne spilleren har lagt inn alle sine private runder og fått justert sitt hcp i turneringer med tilsammen 32 endringer i løpet av 2018. Årsrevisjonen 2018 hadde forslag til justering på +2 ; altså 37. Siden handicappet aldri justeres over 36.0 , så har denne spilleren i dag hcp 36. Her er det samsvar mellom dyktighet og hcp med så mye spill på ulike baner.

 

2.Tar vi så utgangspunkt i sloopetabellen på  New Sierra så skal denne spilleren ha 42 tildelte slag ( dame ) og 40 tildelte slag ( herre ). Prøveordningen styret har vedtatt sier at de bare skal ha 36 og 34 slag; altså en reduksjon på hele 6 slag. Det sier seg sjøl at denne ordningen må avskaffes så snart som mulig. Det kan ikke være slik at antall tildelte slag en spiller får, er avhengig hvem som arrangerer en turnering. Det være seg  på New Sierra eller på andre baner vi bruker. SkandinaviskGolf må følge slooptabellene på enhver bane som brukes.

 

Med hilsen

David Opedal

Dirigenten avsluttet så den formelle delen av årsmøtet.

Men lederen ønsket avslutningsvis meninger om styrets arbeid og prioriteringer. Bl.a. hvilke golfbaner som var mest populære. Det viste seg at alle de nevnte banene, Serena, New Sierra, Roda, Mar Menor, Hacienda del Alamo har sine tilhengere. I tillegg ble det nevnt at en av de stengte banene, Mosa Trajectum skal åpnes til høsten og at den er et alternativ.

Lederen fortalte at golfbanene stilte strengere krav til påmelding, oppfølging og gjennomføring enn tidligere og at dersom ikke alle påmeldte deltakere møter opp blir klubben straffet for dette økonomisk. Vedkommende må derfor påregne å være ansvarlig og betale for eventuelle manglende oppmøte.

Lederen anmodet om det kan være aktuelt å bruke andre spilleformer enn de vi normalt bruker. Det var det stemning for, bl.a. parturneringer og mange andre er nevnt i golfforbundets informasjoner om spilleformer.

Videre uttrykte lederen frustrasjon for manglende opplysninger i påmelding til arrangementer og henstilte forsamlingen til å forbedre seg med riktig og utfyllende opplysninger.

Noen mente også styret var sene i å sende ut påmelding til arrangementer (golftreff på New Sierra 28. mars skulle ifølge referat vært utsendt 21.mars)

En av medlemmene ønsket to turer i sesongen, en om høsten og en om våren.

Det ble også opplyst om at Serena golfbane har en nettside som medlemmene kan gå inn på å bestille selv.

 

Avlutningsvis spurte lederen om det var noen som var villig til å påta seg å arrangere middagen etter årsmøtet neste år. Følgende navn ble registrert: Eva Ladstein, Maja Moi, Sally Verkerk, Inger lise Tellefsen, Reidar Strøm og Kjell Langmo

 

La Manga den 24.mars 2019

Torkild Bergstuen

Referent

 

 

 

 

 

Årsmøte på Paquebote

Hei folkens.

Tradisjonen opprettholdes med middag etter årsmøtet.
Selve årsmøtet er åpent og begynner (presis) kl. 18.30 og varer ca. 1 time.
Sakspapirene blir sendt ut i slutten på denne uken.
Middagen derimot må dere melde dere på så snart som mulig, senest fredag den 16. mars.
Menyen er forrett, hovedrett (kjøtt) og desert pluss vin til maten.
Dersom noen må ha noe annet enn kjøtt vil det la seg ordne, men gi oss beskjed ved ankomst.
Det serveres Cava mellom årsmøtet og middagen.
Hele greia koster for medlemmer 20 euro netto, klubben subsidierer noe.
Send påmelding til: skandinaviskgolf@gmail.com

Sakspapirer til årsmøtet

Sett inn sakspapirene her.

Eller sett inn link til sakspapirene her.

Varsel om Årsmøte på Paquebote den 23. mars 2019 kl. 18.30

Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling og saksliste.
3. Velge dirigent og referent.
4. Klubbens årsmelding.
5. Klubbens regnskap og budsjett.
6. Innkomne saker.
7. Valg av:
a. Formann for 1 år.
b. Sekretær for 1 år.
c. Varamann, 2 personer for 1 år.
d. Revisor for 1 år.
e. Valgkomite, 3 personer for 1 år.


Styret

Vi vil også minne medlemmene om at dersom de har saker/forslag som de ønsker behandlet på årsmøtet, må dette sendes skandinaviskgolf@gmail.com innen 8.mars då.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.03 | 22:50

Hei. Torunn jacobsen mangler på denne lista. Hun spilte sammen med Monica

...
03.10 | 21:48

31,5 i HC. Ønsker buggy

...
25.09 | 23:47

Ja

...
25.09 | 23:46

Det er mulig det

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE