Vedtekter

Vedtekter for Skandinavisk Golf (heretter kalt Klubben), stiftet 04.04.2008

 

§ 1 Formål

Klubbens formål er å organisere og fremme golfinteressen blant skandinavene på La Manga. Klubbens medlemmer skal også gå foran som et godt eksempel med å følge golfens regler og etikette samt adferd og oppførsel på golfbanen.

 

I tillegg skal Klubben forsøke å forhandle frem gunstige greenfee-avgifter på de nærliggende golfbaner, arrangere turneringer og andre aktiviteter, samt andre fordeler for Klubbens medlemmer.

 

§ 2 Medlemmer

Alle som aksepterer Klubbens vedtekter, regler og bestemmelser kan tas opp som medlem.
 

Medlemskap i Klubben er først gyldig og regnes fra den dag innmeldingsavgiften er betalt.

 

Innmeldingsavgiftens størrelse fastsettes av årsmøtet. Innmeldingsavgiften kan ikke kreves tilbakebetalt

 

Andre avgifter kan kreves for deltakelse i Klubbens aktiviteter.

Medlemmer som ønsker det, gis anledning til å melde seg ut av Skandinavisk Golf. Medlemskortet må leveres tilbake til Styret. Innmeldingsavgiften betales ikke tilbake.

 

§ 3 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer som har oppfylt sine medlemsforpliktelser har stemmerett og er valgbare til tillitsverv.

Ingen kan møte eller stemme ved fullmakt.

 

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er Klubbens øverste organ, og det skal avholdes i mars hvert år.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel ved oppslag og/eller direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig på årsmøtet.

 

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer.

 

§ 5 Årsmøtets oppgaver

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling og saksliste

3. Velge dirigent og referent

4. Behandle Klubbens årsmelding

5. Behandle Klubbens regnskap og budsjett for kommende år

6. Behandle innkomne forslag      

7. Foreta valg av styre:

a) Leder for 1 år

b) Nestleder for 2 år

c) Sekretær 1 år

d) Kasserer 2 år

e) To stk varamenn for 1 år

f) Valgkomité

   Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som velges for 1 år

 

I tillegg velges revisor for 1 år.

 

Alle aktive medlemmer i Skandinavisk Golf påtar seg å arrangere en turnering i løpet av en to-treårsperiode.


Når terminlisten er godkjent, fordeler styret arrangementene på alle
aktive medlemmer etter ønske. Det skal loggføres hvem som har vært med å arrangere.

 

Det er styrets ansvar å arrangere bl.a. golfturneringer og sosiale sammenkomster.

 

§ 6 Stemmegivning på årsmøtet

Et vedtak gjort av årsmøtet er gyldig når det er truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i Klubben innkalles av Klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak på årsmøtet i Klubben

b) Vedtak i Klubbens styre

c) Krav fra 1/3 av Klubbens medlemmer

 

§ 8 Klubbens styre

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er Klubbens høyeste organ mellom årsmøtene.

 

Styret skal:

1. Iverksette og praktisere årsmøtets vedtak og bestemmelser

2. Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar de vedtak
som er fattet på årsmøtet

3. Representere Klubben utad

 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.

 

§ 9 Regler for spill, ordensregler m.v.

For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert med NGFs og Klubbens lokale turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs handikapregler og amatørregler.

 

I tillegg gjelder de handikapregler som er vedtatt for turneringer på Veneziola golfbane. Innenfor NGFs lover og bestemmelser fastsetter for øvrig Klubbens styre de lokale regler, turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling.

 

Gjestespillere kan delta i Klubbens lokale turneringer, men kun1 gang . For ytterligere deltakelse må spilleren bli medlem av Klubben.
 

Gjestespillere kan ikke delta i klubbmesterskap.

 

§ 10 Spillers ansvar og plikter

Spillere som deltar i Klubbens turneringer, deltar på eget ansvar og risiko. Klubben, Klubbens styre og arrangementskomité har intet ansvar for uhell og skade kan oppstå under spill.

 

For deltakelse i Klubbens lokale turneringer er den enkelte spiller selv ansvarlig for å inneha de nødvendige lisenser og forsikringer som kreves av de forskjellige golfbaner hvor klubben arrangerer turneringer.

 

§ 11 Ekskludering av medlem

Dersom et medlem ikke følger golfens regler og etikette og/eller viser utilbørlig oppførsel under Klubbens turneringer, kan et medlem ekskluderes etter at det er gitt advarsler. Det samme gjelder dersom et medlem setter Klubbens navn og rykte i misskredit.

 

Ekskluderingsvedtak fattes av styret.

 

§ 12 Oppløsning

Oppløsning av Klubben kan kun behandles av årsmøtet. Et oppløsningsvedtak krever 2/3 flertall.

Årsmøtet beslutter også hva som skal gjøres med eventuelle midler Klubben måtte ha.

 

Endringene som ble vedtatt på årsmøte 21. mars 2018 er skrevet med kursiv.

 

 

       

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.03 | 22:50

Hei. Torunn jacobsen mangler på denne lista. Hun spilte sammen med Monica

...
03.10 | 21:48

31,5 i HC. Ønsker buggy

...
25.09 | 23:47

Ja

...
25.09 | 23:46

Det er mulig det

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE